اخبار

ارائه خدمات در پرتال دولت هاست

 11 دی 1390

همان طور که شاهد هستید سیستم پرتال مشتریان از امروز فقط در پرتال با آدرس "دولت هاست" ارائه خوهد شد. کلیه مشتریان سیستم قبلی که خرید موفق داشته اند در سیستم ثبت شده اند و می توانند در پرتال وارد سیستم شوند. چنان چه نام کاربری قبلی خود در دولت هاست را فراموش کرده اید می توانید به راحتی رمز عبور جدید از بخش ورود به سایت "فراموشی رمز عبور" درخواست کنید.

20 21 22